زعفران بهرامن در بسته بندی قوطی ، دارای طرح های متنوع و جذاب مختلفی می باشد که هریک داستانی را با خود دارد. زعفران در قوطی های کریستالی گرد قرار دارد و به دلیل عدم وارد شدن ضربه به خود زعفران، کمترین میزان له شدگی و از بین رفتن عطر و بو را دارد. زعفران بهرامن در بسته بندی قوطی، در وزنهای : 5/0 گرم، 1 گرم، 2 گرم، 3 گرم، 4 گرم، 5 گرم، 1 مثقال و 2 مثقال موجود می‌باشد. از لحاظ تنوع در دیزاین بسته بندی ها وزن‌های :1 گرم ، 2 گرم و 3 گرم هریک در دو دیزاین متفاوت در نظر گرفته شده است. تا شعار همیشگی بهرامن که احترام به سلیقه‌های متفاوت مصرف کنندگان می‌باشد را به صورت عملی نشان دهیم.