عسل های خالص بهرامن، که توسط زنبورها از شهد گلها ساخته می شود بصورت بهداشتی و در بسته بندی های ویژه و متفاوت عرضه میگردد عسل از لحاظ رنگ و شفافیت طبقه بندی می شود، مانند عسل کهربایی طلایی رنگ که اغلب کمی قیمت بیشتری از انواع تیره رنگ خود دارد. عطر و طعم خاص عسل، با توجه به نوع گل هایی که از آن شهد به دست آمده است، متفاوت است. عسل را باید در جای خنک و دور از نور نگهداری کرد، از عسل به دلیل انرژی زا بودن در وعده صبحانه نیز استفاده می شود.