بسته بندی واکیوم زعفران بهرامن نیز جزو بسته های اقتصادی بهرامن می باشد. جهت استفاده در سفر و مواقعی که نیاز بسیار کمی به زعفران داریم. طراحی این بسته بندیها الهام گرفته از گل زعفران می باشد. گل زعفران در کل فضای بسته بندی به صورت پترن نقاشی و به رنگ گل زعفران (رنگ یاسی) رنگ آمیزی شده است. بافتی رویایی و خیال انگیز، ترکیبی از هنر و طبیعت. زعفران در این بسته بندیها در بسته های پلی کریستال قرار دارد بسته بندی واکیوم زعفران بهرامن در وزنهای : 1/0 گرم، 2/0 گرم، 3/0 گرم، 4/0 گرم، 5/0 گرم، 6/0 گرم، 1 گرم و 2 گرم موجود می باشد.